Monday, July 21, 2014

מה עלינו לעשות כדי להתמגן מהצר הצורר אותנוגדולי המשגיחים בישיבות בארה"ק, מדברים על נשק נגד הטרור והמלחמה. קבלנו מאבותינו כי "תשובה, תפילה וצדקה" מעבירים את רוע הגזירה.
כל אחד ואחד צריך להוסיף על המעשים הטובים שעושה מדי יום ביומו, להוסיף על המעשים טובים שעושה מדי יום ביומו ולהוסיף בנתינת צדקה, כל אחד כפי יכולתו והעיקר להרבות בתפילה ובתחנונים לפני אב הרחמן.

ההתמדה בשלושת הדברים הללו, הם החיסונים נגד פגיעות ובשורות רעות. אנו מאמינים בני מאמינים אשר הקב״ה יאמר לצרותינו די ויתן את אויבינו בידינו בגודל רחמיו.

ולבני חוץ לארץ אנו מבקשים שישתתפו בצרת אחב"י בארץ הקודש על ידי ריבוי תפילה ובקשת רחמים משוכן מרומים. ובזכות איחוד כל ישראל נזכה ונראה בישועת כלל ישראל.

No comments:

Post a Comment